Human tRNA synthetase catalytic nulls with diverse functions.

Lo WS, Gardiner E, Xu Z, Lau CF, Wang F, Zhou JJ, Mendlein JD, Nangle LA, Chiang KP, Yang XL, Au KF, Wong WH, Guo M, Zhang M, Schimmel P.
Science. 2014 Jul 18;345(6194):328-32.